روسری نخی آفتابگردان شاهدخت

روسری نخی آفتابگردان شاهدخت