شال موهر طوسی صورتی کجره

شال موهر طوسی صورتی کجره