روسری نخی سفید مشکی قواره بزرگ مربعی هندسی

روسری نخی سفید مشکی قواره بزرگ مربعی هندسی