شال پلیسه طیفی لوزی

شال پلیسه لوزی هفت وهشتی طیفی ابریشمی