روسری نخی سنتی دست دوز

روسری نخی سنتی صورتی کاربنی فیروزه ای