روسری ابریشم مجلسی سفید مشکی خطی

روسری ابریشم مجلسی سفید مشکی خطی