شال حریر کریشه مجلسی وسط ساده حاشیه گلدار برجسته

شال حریر کریشه مجلسی وسط ساده حاشیه گلدار برجسته