شال ابریشمی مجلسی حاشیه لمه ژاکارد

شال ابریشمی مجلسی حاشیه لمه ژاکارد