شال حریر مجلسی ساده حاشیه طلایی

شال حریر مجلسی ساده حاشیه طلایی