شال حریر مجلسی حاشیه گل برجسته

شال حریر مجلسی حاشیه گل برجسته