شال پاییزه سنتی موهر منگوله دار

شال پاییزه سنتی موهر منگوله دار