شال پاییزه موهر سنتی نارجی سفید منگوله دار

شال پاییزه موهر سنتی نارجی سفید منگوله دار