شال مجلسی حریر حاشیه طلایی ساده

شال مجلسی حریر حاشیه طلایی ساده