شال مجلسی حریر سفید حاشیه طلایی ساده

شال مجلسی حریر سفید حاشیه طلایی ساده