شال مجلسی حریر طوسی حاشیه طلایی ساده

شال مجلسی حریر طوسی حاشیه طلایی ساده