شال مجلسی حریر طلایی حاشیه طلایی ساده

شال مجلسی حریر سفید حاشیه طلایی ساده