شال مجلسی حریر طلایی حاشیه طلایی ساده

شال مجلسی حریر طلایی حاشیه طلایی ساده