شال مجلسی حریر کریشه ساده حاشیه گل برجسته

شال مجلسی حریر کریشه ساده حاشیه گل برجسته