شال نخی ساده سنگشور منگوله دار

شال نخی ساده سنگشور منگوله دار