شال مجلسی حریر مشکی حاشیه طلایی ساده

شال مجلسی حریر مشکی حاشیه طلایی ساده