شال حریر مجلسی حاشیه پروانه برجسته

شال حریر مجلسی حاشیه پروانه برجسته