شال نخی منگوله دار سنگشور ساده

شال نخی منگوله دار سنگشور ساده